Burgerlijke zaken

De jeugd/familierechter bepaalt de som van de provisie die door de partijen moet betaald worden. Tevens bepaalt de rechtbank door wie dit bedrag moet voldaan worden. In de meerderheid der gevallen betalen beide partijen de helft van de totale provisie. In sommige gevallen en onder bepaalde omstandigheden kan de rechter bepalen dat één partij instaat voor het betalen van de volledige som van de provisie.

Een provisie wordt steeds gestort op de rekening van de rechtbank. Informatie hierover staat in het aanstellingsvonnis.

Een deel van de provisie wordt door het gerecht vrijgegeven aan de deskundige bij de aanvaarding van de zaak. Het saldo wordt gestort na ontvangst van het eindverslag. De rechter verzoek de partijen een som tussen € 600 en € 1500 te consigneren bij de rechtbank. De gevraagde provisie wordt door partijen niet aan Triangel gestort maar moet gestort worden aan de griffie van de rechtbank.

Wanneer het eindverslag verstuurd wordt aan de partijen wordt  een kostenstaat bijgevoegd. Een voorbeeld vindt u onderaan deze pagina. Deze kostenstaat behelst alle onkosten die gemaakt worden in het kader van het onderzoek. Wij hanteren een uurloon van €85. Voor een aantal onderzoeken wordt een vaste prijs gehanteerd. Deze onderzoeken maken niet noodzakelijk deel uit van het onderzoek.  Welke onderzoeken er worden uitgevoerd is afhankelijk van onze opdracht die geformuleerd staat in het vonnis.

Noch het RIZIV noch de bijkomende verzekering van het ziekenfonds voorziet in een terugbetaling van psychiatrische, neurologische, psycholigische, logopedische en kiné- onderzoeken en behandelingen die in opdracht van de diverse rechtbanken worden uitgevoerd.

Strafzaken en pro deo

In sommige gevallen worden de kosten door bemiddeling van het ambt van de Procureur  Des Konings vereffend, de partijen mogen dan niet aangesproken worden deze kosten te betalen.

Dit houdt tevens in dat de deskundige de vastgestelde schaal der honoraria aanvaardt.

In sommige gevallen kan uw raadslid verzoeken tot kosteloze rechtsbijstand.