Binnen onze opdracht als deskundigen in familiezaken voeren we jaarlijks een 100-tal opdrachten uit voor de diverse familie/jeugdrechtbanken in Vlaanderen en Brussel.

A. Opdracht vanuit de familierechtbank kan zijn:

  • Een psychologisch onderzoek uit te voeren met betrekking tot de minderjarige kinderen hun leefsituatie en beleving te beschrijven, evenals de aard en kwaliteit van hun relatie met elk van de ouders na te gaan, hun noden en behoeften in kaart te brengen.
  • Een psychologisch onderzoek uit te voeren bij de ouders, hun persoonlijkheid te beschrijven en hun opvoedingscapaciteiten nader toe te lichten. Alsook hun mogelijkheden en bereidheid te onderzoeken om aan de noden van de kinderen tegemoet te komen.
  • Na te gaan op welke wijze een herstel van de relatie tussen ouder en kind kan gerealiseerd worden en de voorwaarden te bepalen waaraan zou moeten voldaan zijn om dit te bereiken.
  • Na te gaan hoe de communicatie tussen de ouders kan geoptimaliseerd worden en er bemiddeling kan worden opgestart.

 

Deze opdracht kan uitgebreid worden in functie van de specifieke noden van de betrokken kinderen.

 

B. Inhoud van het deskundigenonderzoek

1.Onderzoek bij kinderen/jongeren

We brengen de aard en kwaliteit van de kind/ouderrelatie in beeld en beschrijven de leefsituatie en beleving van de kinderen. In relatie met de ouders kunnen we nagaan of er sprake is van een hechtingsstoornis, loyaliteitsproblemen, ouderverstoting ed.
We peilen naar hoe de kinderen de opvoedingsregels, waarden en normen van beide ouders ervaren, waar de verschillen en de knelpunten liggen.

Gerichte onderzoeken kunnen uitgevoerd worden naar de aanwezigheid van een mogelijke ontwikkelingsproblematiek zoals autisme, niet verbale leerstoornissen, ADHD, dyspraxie, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dysfasie enz. mocht dit een punt van discussie zijn tussen de ex-partners.

Meer specifiek kan er nagegaan worden of een onderwijstype gepast is, of medicatie aangewezen en terecht is, of een plaatsing noodzakelijk is en kan er een intelligentieonderzoek worden uitgevoerd.

Bij het vaststellen van seksueel overschrijdend gedrag, mishandeling en andere vormen van misbruik wordt de ernst van het trauma bij het kind bepaald.

Tevens kan de draagwijdte onderzocht worden van culturele verschillen, kindontvoering en alcohol-en drugsmisbruik op alle betrokkenen.

 

2. Onderzoek bij ouders, grootouders, pleegouders of andere opvoeders 

Het psychologisch profiel van de ouders wordt geschetst en indien noodzakelijk wordt een persoonlijkheidsonderzoek afgenomen. De pedagogische en affectieve capaciteiten van de ouders worden in kaart gebracht en er wordt gepeild naar hun normen en waarden m.b.t. opvoeding.

Er wordt contact opgenomen met de school, CLB, huisarts, zorgverleners, centra voor geestelijk gezondheid en alle externe personen of diensten die zinvolle informatie kunnen verschaffen.

 

3. Contacten met externen

In sommige gevallen is het aangewezen relevante informatie in te winnen binnen de context van het kind. We nemen contact op met de huisarts, het CLB, de school, dienst voor jongerenwelzijn enz.

 

4. Bemiddelen 

Vaak houdt het vonnis een bemiddelingsopdracht in. Dit kan inhouden dat er contacten tussen kind en perifere ouder of contacten tussen de ex-partners dienen geïnitieerd te worden. In Triangel ligt steeds de focus op de interactie en hoe die kan opgebouwd /verbeterd worden in functie van het welzijn van het kind. Zie ook www.scheidingsbegeleidingen.be

 

C. Conclusie

Het onderzoek sluiten we af met een adviesgesprek waarbij de ouders worden uitgenodigd en het belevingsonderzoek van hun kind (eren) wordt besproken. Tevens wordt gepeild naar hun bereidheid tot het volgen van een bemiddelingstraject indien dit tot onze opdracht behoort.

Indien het kind specifieke noden heeft zijn de ouders vaak vragende partij naar adviezen, maatregelen, begeleiding of behandeling, ook daar kunnen we aan tegemoetkomen.

Na uitvoering van deze onderzoeken kunnen wij adviezen verstrekken op vlak van verblijf/ omgangsregeling, vakantieplanning, vrijetijdsbesteding, plaatsing, schoolrichting en niveaukeuze. In sommige gevallen wordt therapie geadviseerd en zoeken we naar de meest adequate manier van aanpak. Tevens kan verder onderzoek noodzakelijk zijn en zullen we dit meer specifiëren. Informatie rond opvoedings- of andere cursussen wordt in het advies opgenomen. Tevens is het mogelijk een bemiddeling op te starten.

 

De deskundigen binnen Triangel die opgenomen zijn in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen en kunnen aangesteld worden zijn:

Bram Cole EXP881002
Nicole Van Remoortel EXP2204930
Kim Huysmans EXP8811337