Triangel voert sinds een 10-tal jaren onderzoeken uit voor de jeugdrechtbanken in Vlaanderen en Brussel.

 

A. Opdracht vanuit de jeugdrechtbank kan zijn: 

  • Een psychologisch onderzoek uit te voeren met betrekking tot de minderjarige kinderen hun leefsituatie en beleving te beschrijven, evenals de aard en kwaliteit van hun relatie met elk van de ouders na te gaan, hun noden en behoeften in kaart te brengen.
  • Na te gaan op welke wijze een herstel van de relatie tussen ouder en kind kan gerealiseerd worden en de voorwaarden te bepalen waaraan zou moeten voldaan zijn om dit te bereiken.

Deze opdracht kan uitgebreid worden in functie van de specifieke noden van de betrokken kinderen.

 

B. Inhoud van het deskundigenonderzoek

1. Onderzoek bij kinderen/jongeren

We brengen de aard en kwaliteit van de kind/ouderrelatie in beeld en beschrijven de leefsituatie en beleving van de kinderen. In relatie met de ouders kunnen we nagaan of er sprake is van een hechtingsstoornis, loyaliteitsproblemen, ouderverstoting ed.

We peilen naar hoe de kinderen de opvoedingsregels, waarden en normen van beide ouders ervaren, waar de verschillen en de knelpunten liggen.

Meer specifiek kan er nagegaan worden of een onderwijstype gepast is, of medicatie aangewezen en terecht is, of een plaatsing noodzakelijk is en kan er een intelligentieonderzoek worden uitgevoerd.

Bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, mishandeling en andere vormen van misbruik wordt de ernst van het trauma bij het kind bepaald.

Tevens kan de draagwijdte onderzocht worden van culturele verschillen, kindontvoering en alcohol-en drugsmisbruik op alle betrokkenen.

 

2. Onderzoek bij ouders, grootouders, pleegouders of andere opvoeders

Indien aangewezen worden gesprekken gevoerd met betrokken opvoeders.

 

3. Contacten met externen 

In sommige gevallen is het aangewezen relevante informatie in te winnen binnen de context van het kind. We nemen contact op met de huisarts, het CLB, de school, dienst voor jongerenwelzijn enz.

 

C. Conclusie

Na uitvoering van deze onderzoeken kunnen wij adviezen verstrekken op vlak van verblijf/ omgangsregeling, vakantieplanning, vrijetijdsbesteding, plaatsing, schoolrichting en niveaukeuze. In sommige gevallen wordt therapie geadviseerd en zoeken we naar de meest adequate manier van aanpak.Tevens kan verder onderzoek noodzakelijk zijn en zullen we dit meer specifiëren

 

De deskundigen binnen Triangel die opgenomen zijn in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen en kunnen aangesteld worden zijn:

Bram Cole EXP881002
Nicole Van Remoortel EXP2204930
Kim Huysmans EXP8811337