De laatste jaren tracht men partners, die niet langer samen wensen te blijven, via bemiddeling te helpen om in een open sfeer van overleg afspraken te maken.

Bij bemiddeling legt men het beslissingsrecht bij de partners.  Met behulp van een  bemiddelaar, gaan ze aan de slag. Het conflict wordt dus niet van buitenaf opgelost. Materiële en emotionele beslissingen worden in overleg met een onpartijdige bemiddelaar genomen. Er wordt naar een oplossing gestreefd die voor iedereen aanvaardbaar is en die als billijk en rechtvaardig wordt ervaren.

De erkende bemiddelaar

Voor partners beslissen gerechtelijke stappen te ondernemen, kunnen ze beroep doen, als ze daar samen voor kiezen voor  een erkend bemiddelaar. Een dergelijke scheidingsbemiddeling creëert de mogelijkheid tot het uitsluiten van een lange gerechtelijke procedure.

Praktisch

Partijen beslissen bij aanvang hoe vaak ze naar de bemiddelaar gaan en bepalen het agenda.

Wanneer de partijen tot een akkoord komen met de hulp van de bemiddelaar, worden de bepalingen van dit akkoord schriftelijk vastgelegd. Dit noemt men het bemiddelingsakkoord: het legt de engagementen van alle partijen om een einde te maken aan hun geschil vast. Het resultaat van een geslaagde bemiddeling is een schriftelijke overeenkomst waarin de tussen de partijen gemaakte afspraken duidelijk worden omschreven. De kans dat een dergelijke overeenkomst wordt nageleefd is dan ook veel groter dan dat een beslissing wordt nageleefd die van bovenaf wordt opgelegd.

De wet bepaalt dat de bemiddelingskosten en de honoraria van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van alle partijen, maar de partijen kunnen ook een andere verdeling afspreken. Deze kosten moeten op voorhand gekend zijn alsook de betalingsmodaliteiten.

Net als vele andere gerechtelijke procedures kunnen bemiddelingen ook worden opgenomen in de dekking van uw verzekering voor rechtsbijstand. Raadpleeg hierover uw verzekeraar.