Kiezen voor bemiddeling betekent kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak die gericht is op het vinden van gezamenlijke overeenkomsten en het beheersen van conflicten. Het is een keuze voor empowerment, zelfbeschikking een respectvolle samenwerking.

Over het algemeen is bemiddeling een goede keuze wanneer beide partijen bereid zijn om samen te werken, open te staan voor compromissen en de wens hebben om conflicten op een vreedzame manier op te lossen.

Bemiddeling bij echtscheiding kan aangewezen zijn omwille van

 1. Communicatieproblemen: Als er moeilijkheden zijn in de communicatie tussen de ex-partners, kan bemiddeling helpen om een constructieve dialoog tot stand te brengen. Dit is vooral belangrijk als er kinderen bij betrokken zijn, omdat een goede communicatie het welzijn van de kinderen kan bevorderen.
 2. Onenigheid over belangrijke kwesties: Bemiddeling is nuttig wanneer ex-partners het moeilijk vinden om overeenstemming te bereiken over belangrijke kwesties zoals bezoekrecht, alimentatie, voogdijregeling enz. Een bemiddelaar kan hen helpen om tot een gezamenlijk gedragen beslissing te komen.
 3. Verlangen naar een snelle oplossing: Bemiddeling kan een snellere en meer kostenefficiënte manier zijn om tot een oplossing te komen dan een langdurige juridische procedure. Het helpt om geschillen buiten de rechtbank op te lossen.
 4. Behoud van relatie na scheiding: In gevallen waarin ex-partners na de scheiding nog steeds een relatie moeten behouden, bijvoorbeeld vanwege gezamenlijke zaken of kinderen, kan bemiddeling helpen bij het opbouwen van een gezonde communicatie en samenwerking.
 5. Emotionele ondersteuning: Bemiddeling biedt ook ruimte voor emotionele ondersteuning. Een bemiddelaar, vooral als deze een psychologische achtergrond heeft, kan helpen bij het omgaan met de emotionele aspecten van de scheiding en het bevorderen van begrip tussen de partijen.
 6. Kinderen betrekken: Als ouders het erover eens zijn dat het betrekken van kinderen bij de besluitvorming belangrijk is, kan bemiddeling een geschikte manier zijn om hun stem te horen en oplossingen te vinden die het beste zijn voor alle betrokkenen.

 

Bij het opstarten van een familiale bemiddeling zijn er verschillende belangrijke  overwegingen waarmee men rekening moet houden:

 1. Vrijwillige deelname: Familiale bemiddeling is een vrijwillig proces. Alle betrokken partijen moeten bereid zijn om deel te nemen aan de bemiddeling. Dwang leidt zelden tot effectieve oplossingen.
 2. Keuze van een geschikte bemiddelaar: Het is essentieel om een ervaren en gekwalificeerde bemiddelaar te kiezen. De bemiddelaar moet onpartijdig zijn en beschikken over de nodige vaardigheden en kennis op het gebied van familiale bemiddeling. De keuze van een bemiddelaar kan een aanzienlijke invloed hebben op het succes van het bemiddelingsproces.
 3. Bereidheid tot samenwerking: Familiale bemiddeling vereist een bereidheid tot samenwerking en open communicatie van alle betrokken partijen. Het vermogen om naar elkaars standpunten te luisteren en bereidheid tot compromissen zijn cruciaal voor een succesvolle bemiddeling.
 4. Duidelijke doelstellingen: Het is belangrijk om duidelijke doelstellingen voor ogen te hebben voordat de bemiddeling begint. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van een ouderschapsplan zijn bij echtscheiding, het regelen van erfeniskwesties, of het herstellen van familierelaties. Een helder begrip van de te behandelen kwesties vergemakkelijkt het bemiddelingsproces.
 5. Vertrouwelijkheid en veiligheid: Bemiddeling wordt uitgevoerd in een vertrouwelijke omgeving. Alle informatie die tijdens de bemiddeling gedeeld wordt blijft vertrouwelijk. Het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen is van het grootste belang.
 6. Vrijwillige overeenkomst: Het doel van familiale bemiddeling is om tot een vrijwillige overeenkomst te komen. De betrokken partijen moeten zelfstandig beslissingen nemen en akkoord gaan met de voorgestelde oplossingen. De bemiddelaar begeleidt het proces, maar neemt geen beslissingen voor de partijen.
 7. Kosten en financiën: Het is noodzakelijk op voorhand te weten hoe de financiële aspecten geregeld worden. De tarieven van de bemiddelaar en eventuele bijkomende kosten worden voor de aanvang van de bemiddeling besproken.
 8. Flexibiliteit en tijdsinvestering: Familiale bemiddeling kan enige tijd vergen. Het is belangrijk dat alle partijen flexibel genoeg zijn om de benodigde tijd te investeren om tot overeenstemming te komen.
 1. Door zorgvuldig rekening te houden met deze overwegingen, kunnen de betrokken partijen een positieve en effectieve ervaring hebben met familiale bemiddeling.

 

Bemiddelingsgesprekken kunnen resulteren in:

 1. Een dading, is bedoeld om een definitieve regeling te bieden voor betwiste kwesties tussen de partijen. Het is vaak gericht op het bereiken van een onderhandelde oplossing, zonder dat een rechter een uitspraak hoeft te doen. Een dading verwijst naar een schriftelijke overeenkomst tussen partijen die een geschil hebben, waarbij ze compromissen sluiten om verdere juridische procedures te vermijden en dit onder begeleiding van een bemiddelaar.
 2. Een bemiddelingsakkoord, is een specifieke vorm van overeenkomst die tot stand komt als resultaat van een bemiddelingsproces. Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij, de bemiddelaar, helpt bij het faciliteren van onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Het bemiddelingsproces is vaak meer gericht op het herstellen van communicatie en het bereiken van wederzijds begrip, dan op een strikt juridische benadering.
 3. Een ouderschapsplan, is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders die uit elkaar gaan of reeds gescheiden zijn. Het heeft als doel om afspraken vast te leggen over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Een ouderschapsplan kan diverse onderwerpen behandelen, waaronder: verblijf en zorgregeling, vakantieregeling, financiën, overlegmomenten, gebruikte communicatie, school en hobbykeuze, opvoedingsstijlen, verantwoordelijkheden rond gezondheidszorg, flexibiliteit, aanpassingen in functie van leeftijd van de kinderen enz.

Wanneer ouders niet langer samenwonen, biedt een ouderschapsplan duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheden van elke ouder. Maar ook in nieuw samengestelde gezinnen kan het zinvol zijn dit op te stellen.

Een goed ouderschapsplan bevordert de stabiliteit en het welzijn van kinderen tijdens en na de scheiding van hun ouders. Het is belangrijk dat ouders open communiceren, flexibel zijn en het belang van de kinderen op de voorgrond plaatsen bij het opstellen van het plan. Het kan juridisch bindend zijn, maar het wordt in de eerste plaats gezien als een praktische gids voor het co-ouderschap.

Praktische afstemming in Connectus

  • De bemiddelaar in Connectus is steeds familiaal bemiddelaar naast psycholoog/ psychotherapeut/coach of advocaat.
  • In Connectus ligt de focus op conflictbeheersing en partnercommunicatie.
  • Aan elke bemiddeling gaat een intakegesprek vooraf. Tarief 90€.
  • Bemiddelingsscenario’s zijn mogelijk tussen ex-partners, ouder en kind, grootouders en kleinkinderen.
  • Partijen bepalen bij aanvang de consultfrequentie.
  • Ze leggen samen de agenda vast.
  • Tarief bemiddeling: €65 per uur per partij.
  • Partijen kunnen na afloop problemen melden en ondersteuning blijven ontvangen.
  • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bemiddelingsakkoord dat de verbintenissen beschrijft om geschillen te beëindigen.
  • Wet bepaalt een gelijke kostenverdeling, maar partijen kunnen anders overeenkomen.
  • Kosten en betalingsmodaliteiten zijn vooraf bekend.
  • Rechtsbijstandsverzekering kan bemiddeling dekken. Raadpleeg uw verzekeraar.

Voor meer informatie rond bemiddeling verwijzen we u graag door naar Triangel vzw ‘Multidisciplinair Diagnose- en Therapiecentrum’  op tel nr. 03.321.09.88.

U kan tevens de website  wwww.scheidingsbegeleidingen.be raadplegen of een mail sturen aan info@triangel-vzw.be