DivorceEen deskundige wordt aangesteld wanneer de jeugd/familierechter van mening is dat een advies van psycholoog, orthopedagoog, psychiater of een andere discipline aangewezen is om een conflict te verduidelijken of op te lossen. De rechter laat zich bijstaan in zijn advies door een deskundige. De aanstelling van een deskundige gebeurt steeds na overleg met de partijen.

Het medisch-psychologisch deskundigenonderzoek levert vooral informatie op over de meest aangewezen verblijfs-en of bezoekregeling van de kinderen. Vaak wordt er ook gepeild naar de persoonlijkheidkenmerken van de ouders, hun normen en waarden en naar de wijze waarop de kinderen de huidige toestand ervaren.

Wanneer u als ouder van mening bent dat een deskundigenonderzoek aangewezen is kan u dit voorstellen aan uw raadslid die uw verzoek  zal overmaken aan de jeugd/familierechter. Deze kan ons aanstellen en bepaalt onze opdracht.  Uw advocaat kan zelf een deskundige voorstellen degene die volgens hem/haar best geplaatst is het onderzoek uit te voeren.

 

U kan de aanstelling van een deskundige vragen wanneer…

 • een van de ouders zich niet houdt  aan de rechterlijke beslissingen met betrekking tot het verblijf of het recht op persoonlijk contact van de kinderen
 • als de kinderen een verblijfsregeling weigeren
 • bij ouderverstoting
 • als een onenigheid inzake gezamenlijk ouderlijk gezag moet worden opgelost
 • als er problemen zijn rond schoolkeuze
 • als er sprake is verwaarlozing, misbruik, geweld van een van de ouders
 • bij ontvoering
 • en alle meningsverschillen waarbij de kinderen betrokken partij zijn

Algemene informatie

 • De rechter maakt een vonnis met de aanstelling en de taak van de deskundige. Dit vonnis wordt ons toegestuurd en biedt ons de mogelijkheid contact op te nemen met de beide partijen. U hoeft ons niet te bellen wij nemen de week van aankomst van het vonnis schriftelijk met u contact op.
 • Binnen de 8 dagen brengen wij de rechtbank op de hoogte van de aanvaardig van de zaak. Weigeren wij dit dossier te behandelen dan zullen wij onze beslissing moeten motiveren.
 • Indien het vonnis een installatievergadering voorziet of een van de raadsleden hierom verzoekt zal deze doorgaan in aanwezigheid van de partijen en hun advocaat . Tijdens de installatievergadering worden partijen geïnformeerd over het verloop en de inhoud van het onderzoek. De opdracht die de rechtbank ons gaf wordt besproken. Aan de ouders wordt uitgelegd hoe we onze opdracht zullen realiseren. Er worden afspraakdata vastgelegd en bepaald wie de kinderen zal vergezellen. Tevens worden partijen  geïnformeerd over de kosten verbonden aan dit onderzoek.
 • Partijen zijn volgens de wet verplicht aan het deskundigenonderzoek mee te werken. Doet een partij dat niet, dan kan de rechter daaraan gevolgen verbinden.
 • Onder de verplichting tot medewerking valt ook de verplichting tot betaling van het begrote voorschot van uw kosten. De rechter bepaalt de provisie die u dient te betalen. Wordt het voorschot niet tijdig betaald, dan kan de rechter bepalen dat het onderzoek geen doorgang vindt. Het deskundigenonderzoek kan dus niet opgestart worden zolang de provisie niet werd betaald. De provisie dient gestort te worden aan de rechtbank.
 • Het deskundigenonderzoek op Triangel verloopt steeds multi-disciplinair. D.w.z. dat verschillende mensen vanuit verschillende professionele achtergronden betrokken worden en ook deelnemen aan de besluitvorming en het advies. Op die wijze hopen we eenzijdige, partijdige of subjectieve invloeden te mijden. Door overleg creëer je een consensus-advies waar ouders gemakkelijker mee kunnen instemmen.
 • Van alle contacten, van elke vergadering, gesprek, contact met externen wordt verslag gemaakt. Zo kan toegezien worden op het verloop van het deskundigenonderzoek.
 • Vaak staat in onze opdracht dat de deskundige moet pogen de partijen te verzoenen en te bemiddelen. Voor informatie hierover verwijzen we naar de map bemiddeling op deze website.
 • We hechten zeer veel belang aan het adviesgesprek met de ouders. Dit is het gesprek dat plaatsvindt nadat het onderzoek werd beëindigd. Het voorlopig verslag en advies partijen samen. We hebben de ervaring dat een besproken advies meer wordt opgevolgd en met meer begrip onthaald wordt.
 • Wanneer het onderzoek is beëindig wordt het voorlopig verslag opgesteld en aan de jeugd/familierechter en de raadslieden toegestuurd. Uw advocaat zal u contacteren om dit met u te bespreken. U heeft op dat ogenblik de mogelijkheid opmerkingen te formuleren die door uw raadslid schriftelijk aan Triangel worden medegedeeld. De tijdspanne om dit te doen bedraagt gewoonlijk 3 weken.
 • Na ontvangst van de besluiten van raadsleden wordt het verslag voltooid. D.w.z. dat we de commentaren van uw raadslid opnemen in het verslag en voorzien van onze bemerkingen. Het definitief verslag wordt aan de jeugd/familierechter en de raadsleden toegestuurd.
 • Wij houden ons aan de verwerkingstermijn zoals door de rechtbank bepaalt. Soms  is dit 3 maanden soms 6 . Wij respecteren steeds deze termijnen zodat de  volgende zitting kan doorgaan op de geplande datum.
 • Er wordt een gedetailleerde rekening gemaakt. Dit wordt samen met het eindverslag naar je raadslid toegestuurd. Deze zal je verzoeken de rekening te voldoen aan Triangel na goedkeuring door de rechtbank.
 • Onze adviezen zijn degelijk onderbouwd, de benadering is professioneel en stoelt op jarenlange ervaring.

Het onderzoek

Dit splitst zich op ouders/kinderen/externen.

De aangestelde deskundige is de supervisor van het onderzoek en zit het multidisciplinair overleg voor. Ze voert dus zelf de onderzoeken niet uit maar delegeert deze naar oa kinderpsycholoog.volwassenen psycholoog/psycholoog-bemiddelaar of advocaat-bemiddelaar of psychiater dit om de neutraliteit en onpartijdigheid van het onderzoek te waarborgen.

Ouders

U zal uitgenodigd worden gesprekken te voeren met de ortho-pedagoog of psycholoog. Zij zal met u de moeilijkheden uit het verleden overlopen en zich vooral focussen op het “hier en nu” en de oplossingsstrategieën die reeds gehanteerd werden bespreken. Aan de ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen met betrekking tot opvoedingswaarden en regels.

Kinderen

In functie van de leeftijd van de kinderen kan het onderzoek erg verschillen. We doen een belevingsonderzoek en gebruiken hiervoor een familieopstelling. We gaan na hoe de familieverhoudingen zijn in het gezin van mama en van papa ,hoe het kind hierin functioneert en welke de knelpunten en overeenkomsten zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door kinderpsychologen. Aan de kinderen wordt via vragenlijsten gevraagd hoe ze de opvoeding ervaren bij mama en papa, wat de verschillen en gelijkenissen zijn.

Contacten met externen

Wanneer u van mening bent dat het zinvol is contact op te nemen met externen dan vernemen we dat graag. Soms is het aangewezen informatie in te winnen bij de klasseleerkracht, het CLB, de huisarts of andere betrokken partijen of diensten, u kan ons dit ten allen tijden laten weten.