Mocht u beslissen een deskundige aan te stellen in een specifiek dossier dan kan u beroep doen op het deskundigenteam van Triangel.

De aanstelling van een deskundige kan zinvol zijn …

 • Wanneer een van de ouders zich niet houdt  aan de rechterlijke beslissingen met betrekking tot het verblijf of het recht op persoonlijk contact van de kinderen met een van de ouders.
 • In geval een minderjarige tussen 16 en 18 jaar ernstig feiten heeft gepleegd of reeds eerder een jeugdbeschermingsmaatregel kreeg opgelegd en hij/zij niet openstaat voor een pedagogische aanpak, dan kan de jeugdrechter beslissen om, met het oog op een eventuele uithandengeving een deskundige aan te wijzen.
 • Na een scheiding wordt het ouderlijk gezag door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend, tenzij de rechter hierover anders beslist. Dat heeft tot gevolg dat belangrijke beslissingen met betrekking tot de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, schoolkeuze ,de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind door beide ouders samen moeten worden genomen. Indien er rond deze thema’ s onenigheid ontstaat kan een deskundigenonderzoek zinvol zijn.
 • Wanneer de kinderen een verblijfsregeling weigeren of wanneer  er sprake is van ouderverstoting.
 • Als er sprake is van verwaarlozing, seksueel misbruik, geweld  of  ontvoering.
 • Alle meningsverschillen waarbij de kinderen betrokken partij zijn en waarbij wettelijke beslissingen niet worden nageleefd of gesaboteerd worden.
 • Bij een scheiding wordt soms het contact met grootouders of  schoonouders, ontzegd. Zolang het kind minderjarig is, kunnen zij een rechtsvordering instellen bij de jeugd/familierechtbank om ontmoetingsmomenten vast te leggen. De rechter zal beslissen op grond van het belang van het kind en eventueel advies vragen aan een deskundige.

 Algemene informatie

 • De rechter maakt een vonnis met de aanstelling en de taak van de deskundige. Dit vonnis wordt ons toegestuurd en biedt ons de mogelijkheid contact op te nemen met de beide partijen.
 • Binnen de 8 dagen brengen wij de rechtbank op de hoogte van de aanvaardig van de zaak. Weigeren wij dit dossier te behandelen dan zullen wij onze beslissing  motiveren.
 • Indien het vonnis een installatievergadering voorziet of een van de raadslieden hierom verzoekt zal deze doorgaan in aanwezigheid van de partijen en hun advocaat . Tijdens de installatievergadering worden partijen geïnformeerd over het verloop en de inhoud van het onderzoek. De opdracht die de rechtbank ons gaf wordt besproken. Aan de ouders wordt uitgelegd hoe we onze opdracht zullen realiseren. Er worden afspraakdata vastgelegd en bepaald wie de kinderen zal vergezellen. Tevens worden partijen  geïnformeerd over de kosten verbonden aan dit onderzoek.
 • Wij verzoeken de advocaten  ons alle relevante informatie te bezorgen voor de eerste afspraakdatum.
 • We kunnen zowel in burgerlijke als strafzaken aangesteld worden.
 • Het deskundigenonderzoek op Triangel verloopt steeds multi-disciplinair. Verschillende mensen vanuit verschillende professionele achtergronden worden betrokken bij het onderzoek en nemen  deel aan de besluitvorming en het advies. Op die wijze hopen we eenzijdige, partijdige of subjectieve invloeden te mijden.
 • Van alle contacten, van elke vergadering, gesprek, contact met externen wordt verslag gemaakt. Zo kan toegezien worden op het verloop van het deskundigenonderzoek.
 • Vaak staat in onze opdracht dat de deskundige moet pogen de partijen te verzoenen en te bemiddelen. Voor informatie hierover verwijzen we naar de map bemiddeling op deze website.
 • We hechten zeer veel belang aan het adviesgesprek met de ouders. Dit is het gesprek dat plaatsvindt nadat het onderzoek werd beëindigd. Het voorlopig verslag en advies wordt met de ouders besproken. Indien mogelijk doen we dit bij voorkeur met beide partijen samen. We hebben de ervaring dat een besproken advies meer wordt opgevolgd en met meer begrip onthaald wordt.
 • Wanneer het onderzoek is beëindig wordt het voorlopig verslag opgesteld en aan de jeugd/familierechter en de raadslieden toegestuurd. Schriftelijke opmerkingen van raadslieden ontvangen wij binnen de 3 weken na toezending van het voorlopig verslag.
 • Tenslotte wordt het verslag voltooid.  Het definitief verslag wordt aan de jeugd/familierechter en aan de raadslieden toegestuurd binnen de week.
 • Wij houden ons steeds aan de verwerkingstermijn zoals door de rechtbank bepaalt. Soms  is dit 3 maanden soms 6 . Wij respecteren steeds deze termijnen zodat de  volgende zitting kan doorgaan op de geplande datum.
 • Wordt deze termijn per uitzondering overschreden, dan vragen we verlenging aan. Dit zal slechts zeer sporadisch noodzakelijk zijn . Onze onderzoeken worden steeds tijdig voltooid. Soms is een vakantieperiode oorzaak van  vertraging, in dat geval wordt aan de rechter uitstel gevraagd. Uiteraard worden de raadslieden hierover ingelicht.
 • Er wordt een gedetailleerde rekening gemaakt. Dit wordt samen met het eindverslag naar de rechtbank en raadslieden toegestuurd.
 • Onze adviezen zijn degelijk onderbouwd, de benadering is professioneel en stoelt op jarenlange ervaring.

 Het Onderzoek

De aangestelde deskundige is de supervisor van het onderzoek en zit het multidisciplinair overleg voor. Ze voert dus zelf de onderzoeken niet uit maar delegeert deze naar oa kinderpsycholoog.volwassenen psycholoog/psycholoog-bemiddelaar of advocaat-bemiddelaar of psychiater dit om de neutraliteit en onpartijdigheid van het onderzoek te waarborgen.
Dit splitst zich op ouders/kinderen/externen.

Ouders

Zowel vader als moeder worden apart uitgenodigd voor gesprekken met de ortho-pedagoog of psycholoog. Zij zullen de moeilijkheden uit het verleden overlopen maar zich vooral focussen op het “hier en nu” en de oplossingsstrategieën die reeds gehanteerd werden bespreken. De ouders vullen tevens een vragenlijst in die betrekking heeft op hun opvoedingswaarden en regels.

Kinderen

In functie van de leeftijd van de kinderen kan het onderzoek erg verschillen. We doen een belevingsonderzoek en gebruiken hiervoor een familieopstelling. We gaan na hoe de familieverhoudingen zijn in het gezin van mama en van papa, hoe het kind in beide gezinnen functioneert en welke de knelpunten en overeenkomsten zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door kinderpsychologen. Aan de kinderen wordt via vragenlijsten gevraagd hoe ze de opvoeding ervaren bij mama en papa, wat de verschillen en gelijkenissen zijn.

Contacten met externen

Soms is het aangewezen informatie in te winnen bij de klasseleerkracht, het CLB, de huisarts of andere diensten en betrokken partijen.