DivorceA.  Op initiatief van het raadslid kan om een deskundigenonderzoek verzocht worden.

In sommige gevallen acht u het als raadslid nuttig een deskundige te verzoeken een aantal onderzoeken uit te voeren. Dit verzoek kan gericht zijn aan de jeugd/familierechter maar kan ook buiten de rechtbank om uitgevoerd worden.

Een onderzoek kan zinvol zijn wanneer;

 • de bestaande bezoekregeling niet meer in het voordeel van de kinderen is  of wanneer de conflicten zich dusdanig opstapelen dat een wijziging zich opdringt.
 • een van de ouders gedurende langere tijd niet in het leven van het kind aanwezig was en opnieuw contact zoekt.
 • er een vermoeden is van misbruik, mishandeling of verwaarlozing.
 • indien er bij een co-ouderschapsregeling geen communicatie meer mogelijk is tussen de ouders.
 • ook de persoonlijkheid en  het intellectueel niveau van ouders kan onderzocht worden. bv. wanneer na een uithuisplaatsing hun kind mag terugkeren onder voorwaarden.

B.  De deskundige wordt aangesteld door de jeugd/familierechter.

Een deskundige wordt aangesteld wanneer de jeugd/familierechter van mening is dat een advies van psycholoog, orthopedagoog, psychiater of een andere discipline aangewezen is om een conflict te verduidelijken of op te lossen. De rechter laat zich bijstaan in zijn advies door een deskundige. De aanstelling van een deskundige gebeurt steeds na overleg met de partijen.

Het medisch-psychologisch deskundigenonderzoek levert vooral informatie op over de meest aangewezen verblijfs- en of bezoekregeling van de kinderen. Vaak wordt er ook gepeild naar de persoonlijkheidskenmerken van de ouders, hun normen en waarden en naar de wijze waarop de kinderen de huidige toestand ervaren.

Als raadslid kan u uw cliënt adviseren een deskundigenonderzoek op te starten en dit verzoek  kan  overgemaakt worden  aan de jeugd/familierechter. Deze kan Triangel aanstellen en bepaalt de opdracht.  Ook u als raadslid kan een deskundige voorstellen degene die volgens u best geplaatst is het onderzoek uit te voeren.

1. De aanstelling van een deskundige kan zinvol zijn ;

 • Wanneer een van de ouders zich niet houdt  aan de rechterlijke beslissingen met betrekking tot het verblijf of het recht op persoonlijk contact van de kinderen met een van de ouders.
 • In geval een minderjarige tussen 16 en 18 jaar ernstig feiten heeft gepleegd of reeds eerder een jeugdbeschermingsmaatregel kreeg opgelegd en hij/zij niet openstaat voor een pedagogische aanpak, dan kan de jeugdrechter beslissen om met het oog op een eventuele uithandengeving een deskundigen aan te wijzen.
 • Na een scheiding wordt het ouderlijk gezag door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend, tenzij de rechter hierover anders beslist. Dat heeft tot gevolg dat belangrijke beslissingen met betrekking tot de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, schoolkeuze ,de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind door beide ouders samen moeten worden genomen. Indien er rond deze thema’ onenigheid ontstaat kan een deskundigenonderzoek zinvol zijn.
 • Wanneer de kinderen een verblijfsregeling weigeren of wanneer  er sprak is van ouderverstoting.
 • Als er sprake is verwaarlozing, seksueel misbruik, geweld  of  ontvoering.
 • Alle meningsverschillen waarbij de kinderen betrokken partij zijn en waarbij wettelijke beslissingen niet worden nageleefd of gesaboteerd worden.
 • Bij een scheiding wordt soms het contact met grootouders of  schoonouders, ontzegd. Zolang het kind minderjarig is, kunnen zij een rechtsvordering instellen bij de jeugd/familierechtbank om ontmoetingsmomenten vast te leggen. De rechter zal beslissen op grond van het belang van het kind en eventueel advies vragen aan een deskundige.

2. Verloop van het deskundigenonderzoek

A. Bij aanvang

 • De rechter maakt een vonnis met de aanstelling en de taak van de deskundige. Dit vonnis wordt ons toegestuurd en biedt ons de mogelijkheid contact op te nemen met de beide partijen.
 • Binnen de 8 dagen brengen wij de rechtbank op de hoogte van de aanvaarding van de zaak. Weigeren wij dit dossier te behandelen dan zullen wij onze beslissing  motiveren.
 • Indien het vonnis een installatievergadering voorziet of een van de raadsleden hierom verzoekt zal deze doorgaan in aanwezigheid van de partijen en hun advocaat . Tijdens de installatievergadering worden partijen geïnformeerd over het verloop en de inhoud van het onderzoek. De opdracht die de rechtbank ons gaf wordt besproken. Aan de ouders wordt uitgelegd hoe we onze opdracht zullen realiseren. Er worden afspraakdata vastgelegd en bepaald wie de kinderen zal vergezellen. Tevens worden partijen  geïnformeerd over de kosten verbonden aan dit onderzoek.
 • Wij hopen van u alle informatie te verkrijgen die u relevant acht. Wij ontvangen dit bij voorkeur voor de eerste afspraakdatum en via u als raadslid.
 • Partijen zijn volgens de wet verplicht aan het deskundigenonderzoek mee te werken. Doet een partij dat niet, dan kan de rechter daaraan gevolgen verbinden.
 • Onder de verplichting tot medewerking valt ook de verplichting tot betaling van het begrote voorschot van de kosten. De rechter bepaalt de provisie . Wordt het voorschot niet tijdig betaald, dan kan de rechter bepalen dat het onderzoek geen doorgang vindt.  Het deskundigenonderzoek kan dus niet opgestart worden zolang de provisie niet werd betaald. De provisie dient steeds gestort te worden aan de rechtbank.
 • We kunnen zowel in burgerlijke als strafzaken aangesteld worden.

B. Het verloop

De aangestelde deskundige is de supervisor van het onderzoek en zit het multidisciplinair overleg voor. Ze voert dus zelf de onderzoeken niet uit maar delegeert deze naar oa kinderpsycholoog.volwassenen psycholoog/psycholoog-bemiddelaar of advocaat-bemiddelaar of psychiater dit om de neutraliteit en onpartijdigheid van het onderzoek te waarborgen.
splitst zich op ouders/kinderen/externen.

 • Ouders
  Zowel vader als moeder worden apart uitgenodigd voor gesprekken met de ortho-pedagoog of psycholoog. Zij zullen de moeilijkheden uit het verleden  overlopen maar zich vooral focussen op het “hier en nu” en de oplossingsstrategieën die reeds gehanteerd werden bespreken. De ouders vullen tevens een vragenlijst in die betrekking heeft op hun  opvoedingswaarden en regels.
 • Kinderen
  In functie van de leeftijd van de kinderen kan het onderzoek erg verschillen. We doen  een belevingsonderzoek en gebruiken hiervoor een familieopstelling. We gaan na hoe de familieverhoudingen zijn in het gezin van mama en van papa ,hoe het kind hierin functioneert en welke de knelpunten en overeenkomsten  zijn.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door  kinderpsychologen. Aan de kinderen wordt via vragenlijsten gevraagd hoe ze de opvoeding ervaren bij mama en papa, wat de verschillen en gelijkenissen zijn.
 • Contacten met externen
  Wanneer u als raadslid van mening bent dat het zinvol is contact op te nemen met externen dan vernemen we dat graag. Soms is het aangewezen informatie in te winnen bij de klasseleerkracht, het CLB, de huisarts of andere betrokken partijen of diensten, u kan ons dit ten allen tijde laten weten.
 • Het deskundigenonderzoek op Triangel verloopt steeds multi-disciplinair. Verschillende mensen vanuit verschillende professionele achtergronden worden betrokken bij het onderzoek en nemen  deel aan de besluitvorming en het advies. Op die wijze hopen we eenzijdige, partijdige of subjectieve invloeden te mijden.
 • Van alle contacten, van elke vergadering, gesprek, contact met externen wordt verslag gemaakt. Zo kan toegezien worden op het verloop van het deskundigenonderzoek.
 • Vaak staat in onze opdracht dat de deskundige moet pogen de partijen te verzoenen en te bemiddelen. Voor informatie hierover verwijzen we naar de map bemiddeling op deze website.

C. Na het onderzoek

 • We hechten zeer veel belang aan het adviesgesprek met de ouders. Dit is het gesprek dat plaatsvindt nadat het onderzoek werd beëindigd. Het voorlopig verslag en advies wordt met de ouders besproken. Indien mogelijk doen we dit bij voorkeur met beide partijen samen. We hebben de ervaring dat een besproken advies meer wordt opgevolgd en met meer begrip onthaald wordt.
 • Wanneer het onderzoek is beëindig wordt het voorlopig verslag opgesteld  aan u en de rechtbank toegestuurd. U kan uw cliënt contacteren om dit verslag samen te bespreken. Uw schriftelijke opmerkingen ontvangen wij binnen de 3 weken na toezending van het voorlopig verslag.
 • Na ontvangst van uw besluiten wordt het verslag voltooid.  Het definitief verslag wordt aan de rechter en de raadsleden toegestuurd binnen de week..
 • Wij houden ons aan de verwerkingstermijn zoals door de rechtbank bepaalt. Soms  is dit 3 maanden soms 6 . Wij respecteren steeds deze termijnen zodat de  volgende zitting kan doorgaan op de gepl
 • Wordt de termijn overschreden dan  kan verlenging aangevraagd worden. Dit zal slechts zeer sporadisch noodzakelijk zijn. Soms is vakantie de oorzaak van vertraging, in dat geval wordt aan de rechter uitstel gevraagd. Uiteraard worden de raadsleden hierover bericht.
 • Er wordt een gedetailleerde rekening gemaakt. Dit wordt samen met het eindverslag naar u toegestuurd. Wij verzoeken u uw cliënt hiervan op de hoogte te brengen en te vragen het saldo te voldoen na goedkeuring door de rechtbank.
 • Onze adviezen zijn degelijk onderbouwd, de benadering is professioneel en stoelt op jarenlange ervaring.